ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั่วไป

1. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
2. แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรืองดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
3. แบบฟอร์มใบลาออกจากการเป็นสมาชิก
4. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
5. แบบฟอร์มพินัยกรรมแบบธรรมดา และหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์
6. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
7. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเจ็บป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
8. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์กรณีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
9. แบบฟอร์มขอพักชำระหนี้เงินกู้สามัญเฉพาะเงินต้น โครงการ 3 (ระยะเวลาถึง 30 ธ.ค.64)

แบบฟอร์มการกู้เงิน

1. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาบุตร
3. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาสมาชิก
4. คำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ

แบบฟอร์มการกู้เงินสามัญโครงการพิเศษ

1. คำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้โครงการสามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด WSC PLUS (ปิดโครงการ)
2. คำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (ขอยื่นกู้ได้ 1 ก.ค.64 ถึง 30 ธ.ค.64)
3. คำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 3% (ขอยื่นกู้ได้ 1 ก.ค.64 ถึง 30 ธ.ค.64)
4. คำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 (ขอยื่นกู้ได้ 1 ก.ค.64 ถึง 30 ธ.ค.64)

แบบฟอร์มการฝากเงิน

1. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
2. แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (Counter Payment)

หมายเหตุ กรณีสมาชิกโอนเงินจากต่างจังหวัด สามารถโอนเงินได้แบบฟอร์มไม่เกิน 100,000 บาท มิฉะนั้น จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มจากใบละ 20 บาท ในส่วนที่เกินจะต้องมาคิดค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มจากสมาชิก