เงินฝาก

การบริการรับฝากเงินออมทรัพย์

     การเปิดบัญชี

                 สามาชิกที่มีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ให้กรอกข้อความในแบบการขอเปิดบัญชี และบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยการฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

     การฝากเงิน

           ฝากเงินด้วยเงินสด
                 ให้ผู้ฝากเขียนใบฝากเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งพร้อมกับเงินสดที่ต้องการฝาก ได้ที่สหกรณ์ฯ

           ฝากด้วยเช็คธนาคาร
                 ให้ผู้ฝากเขียนใบฝากเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งพร้อมกับเช็คที่ต้องการนำฝาก โดยเช็คที่จะนำฝากต้องเป็นดังนี้
                   - เช็คเงินสดและไม่ขีดผู้ถือออก
                   - เช็คสั่งจ่ายเงินสด บุคคล นิติบุคคล เป็นเช็คขีดคร่อมธรรมดา หรือ "&CO" และไม่ขีดผู้ถือออก
                   - เช็คสั่งจ่าย"สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมจำกัด"

           ฝากด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
                     สมาชิกสามารถโอนเพื่อฝากเงิน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ ดังนี้
                   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา พรานนก บัญชีเลขที่ 019-2-16251-9
                   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีเลขที่ 115-2-00202-6
                   - ธนาคารกรุงไทย สาขา สี่แยกบ้านแขก บัญชีเลขที่ 016-0-09313-9

          หมายเหตุ 
 - หลังสมาชิกโอนเงินมาที่สหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ID LINE: wsc.098 FAX: 54629 โทร. 02-4753056, 53056
                   - แจ้งการโอนก่อน 1430 เจ้าหน้าที่จะนำเงินของสมาชิกเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในวันนั้น
                   - กรณีโอนหลังเวลา 1430 สหกรณ์ฯ จะนำเงินของสมาชิกเข้าในวันถัดไป

          ฝากด้วยการโอนผ่านแอปพลิเคชั่น ttb touch วีธีทำ ดังนี้
                  1. เลือกเมนูจ่ายบิล
                  2. เลือกบิล
                  3. ค้นหา พิมพ์คำว่า วังเดิม (ภาษาไทย)
                  4. ใส่เลขสมาชิกให้ครบ 6 หลัก
                  5. ใส่รหัส 2001 (คือรหัสการฝากเงิน) ตามด้วยเลขบัญชีเงินฝาก สอ.วด.5 ตัวท้ายของสมาชิก (รวมเป็น 9 หลัก)
                      ตัวอย่างเช่น บัญชี ร.อ.นาวี  อาจหาญ เลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.วด. 001-10-01234 การใส่รหัสตามข้อ 5 คือ 200101234
                  6. ระบุจำนวนเงินที่สมาชิกต้องการฝาก
                  7. กดยืนยัน

        การถอนเงิน

                 เจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สามารถถอนเงินในบัญชีของตนเองเท่าใดก็ได้ ตามจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี แต่ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท โดยสามารถถอนเงินด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาถอนแทนก็ได้

       อัตราดอกเบี้ย

                 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และโอนเข้าบัญชีผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งสามาชิกจะได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก

       การขอหนังสือรับรองยอดเงินฝาก

                 ให้แจ้งความจำนงได้กับสหกรณ์ฯ โดยสามารถของได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

       การปิดบัญชี

                 ดำเนินการได้ที่สหกรณ์ฯ และขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครั้งต่อไปหลังจากการขอปิดบัญชีในครั้งนี้ เป็นเวลา 1 ปี