ประกาศ เรื่องสมาชิกที่ยื่นโครงการขอพักชำระหนี้เงินกู้เฉพาะเงินต้น (สำหรับสมาชิกที่ยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ไม่เกิน 22 พ.ค.63 สอ.วด.จะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.63) ✔