เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบริหารจัดการการลงทุนในภาวะเร่งด่วน

จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อสภาวะที่มีความผันผวน ทางเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อการลงทุนของสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสมาชิก สอ.วด.มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบริหารจัดการการลงทุนในภาวะเร่งด่วนขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป