ประกาศ สอ.วด. เรื่อง การจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

คลิกรายละเอียด เรื่อง การจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์