ประกาศ สอ.วด. เรื่อง กำหนดจ่ายเงินโครงการพักชำระหนี้เงินกู้สามัญเฉพาะเงินต้น สอ.วด.จะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 1 ต.ค.64

คลิกตรวจสอบ หมายเลขสมาชิกที่พักชำระหนี้เฉพาะเงินต้น  โอนภายในวันที่ 1 ต.ค.64