ประกาศ สอ.วด. เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินโครงการพักชำระหนี้เงินกู้เฉพาะเงินต้น สอ.วด.จะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันอังคารที่ 1 มิ.ย.64

หมายเลขสมาชิกที่ได้รับเงินโครงการพักชำระหนี้เงินกู้เฉพาะเงินต้น