พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ครบรอบปีที่ 39

พลเรือโท วาสเทพ  แพทยานนท์ ประธานกรรมการดำเนิการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ครบรอบปีที่ 39 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564