ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเงินรอบต่อสมาชิกภาพประจำปี 2567 และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเงินไม่พอจ่าย

ประกาศ สสอท. เรื่อง การเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเงินรอบต่อสมาชิกภาพประจำปี 2567