ประกาศ สอ.วด. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ คณะอนุกรรมการกองทุนช่วยเหลือฯ ประจำปี 2566

คำสั่ง สอ.วด. เรื่องคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้/คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ประจำปี 2566