มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566

   พลเรือเอก พิเศษ  ขันแข็ง ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วด. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด. โดยมีบุตรสมาชิกได้รับทุน 785 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,499,000 บาท แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี 140 ทุน ประเภททุนส่งการศึกษา 616 ทุน และประเภททุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 29 ทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ สโมสร คีตนาวี ดย.ทร.ฐท.กท.