พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ครบรอบปีที่ 42

     พลเรือโท ประกอบ  สุขสมัย ประธานกรรมการดำเนิการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ครบรอบปีที่ 42 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567