เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

       ในประมาณปี พ.ศ.2525 พล.อ.สายหยุด เกิดผล ผบ.ทหารสูงสุด ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหาร มีแนวความคิดว่าเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินของข้าราชการ จึงเห็นสมควรชักชวนหน่วยขึ้นตรงเหล่าทัพ หรือหน่วยรองที่มีกำลังพลตั้งแต่ 400 คนขึ้นไป และมีนายทหารการเงินประจำหน่วย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น พล.ร.อ.สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ ผบ.ทร. จึงมีบัญชาให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารขึ้นในบริเวณพระราชวังเดิม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.ต.อนันต์ จันทรกุล เป็นประธานกรรมการ และมี น.อ.นเรศ กัณฑะพงศ์ เป็นเลขานุการเพื่อดำเนินการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิมขึ้น โดยมีนโยบายเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว แก้ปัญหาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างแท้จริง มิได้มีความมุ่งหมายที่จะแสวงหากำไรแต่อย่างใด โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ อย่างมาก

การดำเนินการในระยะแรก

      มีสมาชิกริเริ่ม จำนวน 150 คน โดยรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สังกัดหน่วยในพระราชวังเดิม รวม 14 หน่วย คือสลก.ทร.,สบ.ทร.,กพ.ทร.,กบ.ทร.,ขว.ทร.,ยก.ทร.,สส.ทร.,จร.ทร.,สปช.ทร.,กง.ทร.,อศ.,วศ.ทร.,รร.นร.,ยศ.ทร.(เฉพาะ บก.ยศ.ทร.,รร.พจ.,และศูนย์ภาษา เท่านั้น) ต่อมาได้ขยายการรับสมาชิกจากหน่วยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น คือ กรม สห.ทร., พธ.ทร. , ขส.ทร., พร., สก.ทร., สรส., กลน.กร., กทบ.กร., กยพ.กร.,ชย.ทร.,สตช.ทร.,กพร.ทร.,สวพ.ทร. และ ฐท.กท. จนถึงปัจจุบันนี้ มีสมาชิกจำนวนประมาณ 14,913 คน

การดำเนินธุรกิจ

      คณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิม ได้ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อ 23 ก.พ.2526 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด” มีชื่อย่อว่า “สอ.วด.” เริ่มประกอบธุรกิจครั้งแรกเมื่อ 22 เม.ย.2526 ซึ่งเป็นวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นครั้งแรก เริ่มเก็บเงินค่าหุ้นครั้งแรกเมื่อ 31 พ.ค.2526
ทุน ที่ใช้ในการดำเนินการครั้งแรก ได้ขอกู้จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารรวม 2 ครั้ง ๆ ละ 200,000 บาท ได้รับเงินค่าหุ้นจากสมาชิกเดือนละประมาณ 150,000 บาท (ขณะนั้น) ยืมเงินนอกงบประมาณจาก ทร. เป็นเงิน 500,000 บาท และขอเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น (ปลอดดอกเบี้ย 1 เดือน) เดือนละ 100,000 บาท เริ่มให้สมาชิกกู้กรณีฉุกเฉินได้ตั้งแต่ 8 มิ.ย.2526 กู้ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับการกู้สามัญเริ่มให้สมาชิกกู้ได้ 8 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่ ส.ค.2526 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ให้สมาชิกกู้กรณีฉุกเฉินได้ไม่เกิน 200,000 บาท กู้สามัญได้เป็น 60 เท่าของเงินเดือน สอ.วด.ได้ดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 35 ปี โดยยึดถือนโยบายเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว ด้วยการให้สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน และรับฝากเงินออมของสมาชิกโดยให้ผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าธุรกิจการเงินภายนอก การดำเนินการเป็นไปด้วยความระมัดระวังจนมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ขณะนี้ฐานะการเงินของ สอ.วด.มีความมั่นคงพอที่จะให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกที่เดือดร้อนโดยการจ่ายเงินกู้ ฉุกเฉินได้ทันทีที่ยื่นหนังสือขอกู้ หรือจ่ายเงินกู้สามัญได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ยื่นคำขอกู้
การดำเนินการของ สอ.วด.จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นสำคัญ ท่านสมาชิกมีหน้าที่ต้องเพิ่มจำนวนหุ้นให้ได้สัดส่วนกับเงินได้รายเดือนของท่าน ขอให้รีบดำเนินการ หรือท่านสมาชิกที่กู้เงินไปแล้วมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้เมื่อถึงกำหนดใน สัญญาขอให้รีบดำเนินการ เพราะ สอ.วด.เป็นของสมาชิกทุกท่าน มิใช้ของคณะกรรมการดำเนินการคณะใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง