เกี่ยวกับสหกรณ์

ประวัติความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

          ในประมาณปี พ.ศ.2525 พล.อ.สายหยุด เกิดผล ผบ.ทหารสูงสุด ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหาร มีแนวความคิดว่าเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินของข้าราชการ จึงเห็นสมควรชักชวนหน่วยขึ้นตรงเหล่าทัพ หรือหน่วยรองที่มีกำลังพลตั้งแต่ 400 คนขึ้นไป และมีนายทหารการเงินประจำหน่วย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น พล.ร.อ.สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ ผบ.ทร. จึงมีบัญชาให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารขึ้นในบริเวณพระราชวังเดิม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.ต.อนันต์ จันทรกุล เป็นประธานกรรมการดำเนินการ และมี น.อ.นเรศ กัณฑะพงศ์ เป็นเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิมขึ้น โดยมีนโยบายเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก และครอบครัว แก้ปัญหาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างแท้จริง มิได้มีความมุ่งหมายที่จะแสวงหากำไรแต่อย่างใด โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ อย่างมาก

การดำเนินการในระยะแรก

          มีสมาชิกเริ่ม จำนวน 150 คน โดยรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สังกัดหน่วยในพระราชวังเดิม รวม 14 หน่วยคือ สลก.ทร.,สบ.ทร.,กพ.ทร.,กบ.ทร., ขว.ทร.,ยก.ทร.,สส.ทร.,จร.ทร.,สปช.ทร.,กง.ทร.,อศ.,วศ.ทร.,รร.นร.,ยศ.ทร. (เฉพาะ บก.ยศ.ทร.,รร.พจ.,และศูนย์ภาษา เท่านั้น) ต่อมาได้ขยายการรับสมาชิกจากหน่วยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น คือ กรม สห.ทร.,พธ.ทร.,ขส.ทร.,พร.,สก.ทร.,สรส.,กลน.กร., กทบ.กร.,กยพ.กร.,ชย.ทร.,สตช.ทร.,กพร.ทร.,สวพ.ทร. และ ฐท.กท. จนถึงปัจจุบัน

การดำเนินธุรกิจ

          คณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิม ได้ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อ 23 ก.พ.2526 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด” มีชื่อย่อว่า “สอ.วด.” เริ่มประกอบธุรกิจครั้งแรกเมื่อ 22 เม.ย.2526 ซึ่งเป็นวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นครั้งแรก เริ่มเก็บเงินค่าหุ้นครั้งแรกเมื่อ 31 พ.ค.2526 ทุน ที่ใช้ในการดำเนินการครั้งแรก ได้ขอกู้จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร รวม 2 ครั้ง ๆ ละ 200,000 บาท ได้รับเงินค่าหุ้นจากสมาชิกเดือนละประมาณ 150,000 บาท (ขณะนั้น) ยืมเงินนอกงบประมาณจาก ทร. เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท และขอเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิ์สามต้น (ปลอดดอกเบี้ย 1 เดือน) เดือนละ 100,000 บาท เริ่มให้สมาชิกกู้กรณีฉุกเฉินได้ตั้งแต่ 8 มิ.ย.2526 กู้ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับการกู้สามัญเริ่มให้สมาชิกกู้ได้ 8 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่ ส.ค.2526 เป็นต้นมา สอ.วด.ได้ดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 40 ปี โดยยึดถือนโยบายเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก และครอบครัว ด้วยการให้สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน และรับฝากเงินออมของสมาชิกโดยให้ผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าธุรกิจการเงินภายนอก