คณะกรรมการ และที่ปรึกษา

คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุดที่ 39 พ.ศ.2564

พล.ร.ท.วาสเทพ แพทยานนท์
ประธานกรรมการดำเนินการ

พล.ร.ท.ไกรศรี เกษร
รองประธานกรรมการดำเนินการ

พล.ร.ต.สุนทร คำคล้าย
เหรัญญิก

น.อ.ธันยกร เสนาลักษณ์
เลขานุการ


คณะกรรมการเงินกู้

พล.ร.ต.วรภพ  สภานนท์
ประธานกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พล.ร.ต.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์
ประธานกรรมการศึกษาฯ

คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน

พล.ร.ต.จิรพล  ว่องวิทย์
ประธานอนุกรรมการนโยบายฯ

คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้
และคณะอนุกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

พล.ร.ต.ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน
ประธานอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ฯ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง