เงินกู้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

         เป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 200,000 บาท  ผ่อนชำระสูงสุดได้ไม่เกิน 12 งวด สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญอยู่ จะต้องส่งเงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด จึงจะมีสิทธิ์กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ สมาชิกสามารถเลือกหลักประกันได้ ดังนี้
1. ใช้บุคคลเป็นหลักประกันอย่างน้อย 1 คน (บุคคลเป็นหลักประกันให้มียอดของเงินได้รายเดือนจำนวนตามงวดที่ตัดเงินกู้ฉุกเฉินในแต่ละเดือน)
2. ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน (กรณีที่ไม่มีเงินกู้สามัญและเงินกู้อื่น ๆ กับสหกรณ์ฯ)
3. ใช้เงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักประกัน (กรณีที่ไม่มีเงินกู้สามัญและเงินกู้อื่น ๆ กับสหกรณ์ฯ)
4. เงินรายได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาของบุตร

        วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และจัดหาอุปกรณ์การศึกษาของบุตรระหว่างปีการศึกษา สมาชิก สามารถกู้เพื่อการศึกษาของบุตรได้เพียง 1 ระดับการศึกษาเท่านั้น และจะกู้ได้เพียงครั้งเดียวในรอบปีการศึกษา มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน เป็นหลักประกัน ผ่อนชำระสูงสุดได้ไม่เกิน 12 งวด โดย สอ.วด.จะพิจารณาวงเงินให้กู้โดยคำนึงถึงเงินรายได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 30 สำหรับวงเงินที่ให้กู้แยกเป็นระดับการศึกษา ดังนี้

  • ระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กู้ได้ไม่เกิน 80,000 บาท

  • ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

  • ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

           หมายเหตุ สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิมอยู่ สามารถกู้เงินประเภทนี้เพิ่มเติมได้อีก

3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้นตามความ ต้องการของมวลสมาชิก อีกทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในด้านการเงินที่ต้องนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และจัดหาอุปกรณ์การศึกษาของตนเองระหว่างการศึกษาเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน มีสมาชิกอย่าง 1 คน เป็นหลักประกัน ผ่อนชำระสูงสุดได้ไม่เกิน 12 งวด โดย สอ.วด.จะพิจารณาวงเงินให้กู้โดยคำนึงถึงเงินรายได้รายเดือนคงเหลือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 สำหรับวงเงินที่ให้กู้แยกเป็นระดับการศึกษา ดังนี้
- ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
- ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท
หมายเหตุ  สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิมอยู่ สามารถกู้เงินประเภทนี้เพิ่มเติมได้อีก

4. เงินกู้สามัญ

          สมาชิก สอ.วด.ที่เป็นสมาชิกเกิน 1 เดือน สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นที่ชำระแล้ว โดยไม่จำกัดวงเงินกู้ ระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด โดยหักจากเงินได้รายเดือน สมาชิกสามารถเลือกหลักประกันได้ ดังนี้
1. ค่าหุ้นเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นสะสม
2. เงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นสะสม
3. บุคคลเป็นหลักประกัน (ตามมติคณะกรรมการ สอ.วด.ครั้งที่ 4/2567 เมื่อ 2 เมษายน 2567 ให้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสมาชิกที่จะเป็นหลักประกันได้ต้องมียอดคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน)