พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ครบรอบปีที่ 40

พลเรือโท ณพ พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการดำเนิการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ครบรอบปีที่ 40 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565