ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

     พลเรือเอก ณพ  พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการดำเนิการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566