คณะกรรมการ และที่ปรึกษา

คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุดที่ 40 พ.ศ.2565

พล.ร.อ.ณพ พรรณเชษฐ์
ประธานกรรมการดำเนินการ

พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด
รองประธานกรรมการดำเนินการ

พล.ร.ต.เกียรติศักดิ์ จีนอ่ำ
เลขานุการ

พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน
เหรัญญิก


คณะกรรมการเงินกู้

พล.ร.ต.สนทยา  แสงบางมุด
ประธานกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พล.ร.ท.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์
ประธานกรรมการศึกษาฯ

คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้/ประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

พล.ร.ต.คมสัน กลิ่นสุคนธ์
ประธานอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้/ประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

คณะอนุกรรมการลงทุน

พล.ร.ท.จิรพล  ว่องวิทย์
ประธานอนุกรรมการการลงทุน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

พล.ร.ต.สมศักดิ์  สีสังข์
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง