คณะกรรมการ และที่ปรึกษา

คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุดที่ 41 พ.ศ.2566

พล.ร.อ.พิเศษ ขันแข็ง
ประธานกรรมการดำเนินการ

พล.ร.ท.ประวุฒิ รอดมณี
รองประธานกรรมการดำเนินการ

พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด
เลขานุการ

พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน
เหรัญญิก


คณะอนุกรรมการเงินกู้

พล.ร.ท.คมสัน  กลิ่นสุคนธ์
ประธานคณะอนุกรรมการเงินกู้

คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พล.ร.ท.ณัฏฐพล   เดี่ยววานิช
ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาฯ

คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้/กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

พล.ร.ต.สมบัติ  จูถนอม
ประธานอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้/กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

พล.ร.ต.อดิศร  จินตนุกูล
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการการลงทุน

พล.ร.ต.ชัยยงค์  ขุนทา
ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน