หน้าแรก

แจ้งสมาชิกทราบ

22 กุมภาพันธ์ 2024 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 22 ก.พ.2567
13 กุมภาพันธ์ 2024 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 13 ก.พ.2567
2 กุมภาพันธ์ 2024 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
30 มกราคม 2024 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
30 มกราคม 2024 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 30 ม.ค.2567
22 มกราคม 2024 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฌาปนกิจ สสอท.

23 มกราคม 2024 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 2/2567 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี) ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2502-2511
23 มกราคม 2024 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 1/2567 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี) ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2502-2511
23 มกราคม 2024 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 2/2567 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2512)
23 มกราคม 2024 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 1/2567 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2512)
17 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 12/2566 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี)
17 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 12/2566 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2511)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.50

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

กู้สามัญ

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย.66 - 31 มี.ค.67)

5.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ  (ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย.66 - 31 มี.ค.67)

2.75

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2566

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,257

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

334

ราย

ทุนเรือนหุ้น

4,048,807,590.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,268,852,633.00

บาท

เงินกู้สามัญ

7,388,114,085.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19

1,324,037.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3%

17,226,759.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน

923,090,519.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2.75%

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2%

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

91,494,991.00

15,994,312.00

0.00

บาท

บาท

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

0.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

103,635,323.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

807,025.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

21,266,262.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

10,634,536.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน 

20,294,606.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

0.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              0.00

บาท

กิจกรรม

วีดีทัศน์ สหประกันชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

มั่นคง โปร่งใส บริการทันใจ ใส่ใจผลประโยชน์

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)