หน้าแรก

แจ้งสมาชิกทราบ

29 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 29 พ.ย.2566
16 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฯกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
16 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 16 พ.ย.2566
10 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการจัดทำการค้นคว้าอิสระ
10 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง ปิดทำการ 1 วัน (ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566)
8 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง ขอเชิญสมาชิกข้าราชการบำนาญเข้าร่วมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฌาปนกิจ สสอท.

17 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 12/2566 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี)
17 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 12/2566 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2511)
16 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 11/2566 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี)
10 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 11/2566 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2511)
11 ตุลาคม 2023 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเงินรอบต่อสมาชิกภาพประจำปี 2567 และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเงินไม่พอจ่าย
1 มิถุนายน 2023 ประกาศ สสอท. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 6/2566 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.50

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

กู้สามัญ

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย.66 - 31 มี.ค.67)

5.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ  (ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย.66 - 31 มี.ค.67)

2.75

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2566

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,206

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

327

ราย

ทุนเรือนหุ้น

4,004,192,220.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,224,355,930.26

บาท

เงินกู้สามัญ

7,396,404,348.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19

1,862,594.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3%

18,119,988.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน

848,720,791.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2.75%

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2%

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

79,413,937.00

17,076,516.00

0.00

บาท

บาท

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

5,503.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

115,934,679.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

1,061,928.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

23,741,511.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

12,250,113.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน 

18,182,778.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

0.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              0.00

บาท

กิจกรรม

วีดีทัศน์ สหประกันชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

มั่นคง โปร่งใส บริการทันใจ ใส่ใจผลประโยชน์

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)