หน้าแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.50

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

กู้สามัญ

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย.66 - 31 มี.ค.67

5.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ  (ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย.66 - 31 มี.ค.67) ไม่มีเฉลี่ยคืน

2.75

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2566

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,224

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

294

ราย

ทุนเรือนหุ้น

3,939,375,540.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,227,538,159.25

บาท

เงินกู้สามัญ

7,467,565,858.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19

3,564,624.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3%

20,275,498.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน

734,920,232.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2.75%

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2%

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

61,620,493.00

19,071,986.00

112,456.00

บาท

บาท

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

38,161.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

144,764,589.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

1,562,406.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

29,583,776.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

14,122,151.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน 

14,356,104.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

0.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              0.00

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก

พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)