หน้าแรก

แจ้งสมาชิกทราบ

29 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 29 พ.ย.2565
15 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 15 พ.ย.2565
10 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง ปิดการให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ 2%
27 ตุลาคม 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง เพิ่มสิทธิในการกู้สามัญ และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ
27 ตุลาคม 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ตุลาคม 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 27 ต.ค.2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.50

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

กู้สามัญ

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (เฟส 2)

5.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ  (เฟส 2)

2.75

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  31 ตุลาคม 2565

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,164

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

273

ราย

ทุนเรือนหุ้น

3,866,287,950.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,263,355,901.56

บาท

เงินกู้สามัญ

7,392,530,997.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19

4,986,633.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3%

21,936,900.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน

617,207,234.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

36,673,562.00

327,725.00

บาท

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

64,889.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

177,731,700.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

2,544,762.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

35,203,586.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

15,595,754.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน 

13,837,269.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

0.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              0.00

บาท

กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก

พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)