หน้าแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.50

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

กู้สามัญ

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (เฟส 2)

5.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ  (เฟส 2)

2.75

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,195

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

301

ราย

ทุนเรือนหุ้น

3,923,529,150.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,232,154,365.13

บาท

เงินกู้สามัญ

7,469,706,653.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19

3,778,509.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3%

20,567,416.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน

718,171,439.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2.75%

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2%

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

54,225,436.00

19,323,004.00

140,259.00

บาท

บาท

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

43,538.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

150,875,001.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

1,666,230.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

30,517,961.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

14,387,615.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน 

14,223,121.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

0.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              0.00

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก

พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)