หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฌาปนกิจ สสอท.

29 เมษายน 2024 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 5/2567 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2512)
23 มกราคม 2024 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 2/2567 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี) ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2502-2511
23 มกราคม 2024 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 1/2567 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี) ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2502-2511
23 มกราคม 2024 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 2/2567 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2512)
23 มกราคม 2024 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 1/2567 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2512)
17 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 12/2566 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.50

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

กู้สามัญ (กู้ได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน)

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ 35 เท่าเราช่วยกัน เฟส 4 ระยะเวลาโครงการ (3 เม.ย.67-31 มี.ค.68)

5.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาโครงการ (3 เม.ย.67-31 มี.ค.68)

2.75

กู้สามัญโครงการพิเศษ พลิกวิกฤติคืนชีวิตกำลังพล ระยะเวลาโครงการ (3 เม.ย.67-31 ส.ค.67)

4.75

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  29 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,240

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

339

ราย

ทุนเรือนหุ้น

4,063,671,670.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,197,457,125.34

บาท

เงินกู้สามัญ

7,374,156,016.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19

939,279.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3%

16,581,641.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน

960,196,701.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2.75%

95,301,753.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2%

14,242,870.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

97,037,093.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

635,172.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

19,379,627.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

10,146,247.00

บาท

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

19,282,418.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก

0.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              0.00

บาท

วีดีโอประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

มั่นคง โปร่งใส บริการทันใจ ใส่ใจผลประโยชน์

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)