วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“สหกรณ์ออมทรัพยืชั้นนำในชุมนุมสหกรณ์ทหารที่มีความมั่นคง เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ยืดถือผลประโยชน์ของสมาชิก และเอื้ออาทรต่อสังคม”

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกรรมทางการเงินเพื่อประโยชน์และความมั่นคงให้กับสมาชิก และสหกรณ์
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการให้การบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
3.
ส่งเสริมให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.
ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิก และให้ความรู้แก่กรรมการ/เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
5.
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก และบทบาทในความรับผิดชอบต่อสังคม