เงินฝาก

การบริการรับฝากเงินออมทรัพย์

การเปิดบัญชี

 • ผู้ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ต้องยื่นคำร้องขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสหกรณ์ฯ (เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท)

 • ผู้ฝากเงินจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ได้เพียงบัญชีเดียว (เว้นแต่สมาชิกที่เป็นหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ) และมีหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้เปิดบัญชีได้ไม่เกินสองบัญชี โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีต้องไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นได้ตามเงื่อนไขประกาศของสหกรณ์

 • เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การฝากเงิน

 • สำหรับสมาชิกสามัญ ฝากเงินต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3.5 ล้านบาท (งดรับฝากเงินสำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากเกิน 3.5 ล้านบาท)

 • สำหรับสมาชิกสมทบ ฝากเงินต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (งดรับฝากเงินสำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากเกิน 1.5 ล้านบาท)

การฝากเงินฝากออมทรัพย์ ทำได้ 5 วิธี ดังนี้

 • วิธีที่ 1 การฝากด้วยเงินสด ได้ที่สำนักงานฯ

 • วิธีที่ 2 การฝากด้วยเช็คธนาคาร ให้ผู้ฝากเขียนใบฝากเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งพร้อมกับเช็คที่ต้องการนำฝาก โดยเช็คที่จะนำฝากต้องเป็น ดังนี้
  - เช็คเงินสดและไม่ขีดผู้ถือออก
  - เช็คสั่งจ่ายเงินสด บุคคล นิติบุคคล เป็นเช็คขีดคร่อมธรรมดา หรือ "&CO" และไม่ขีดผู้ถือออก
  - เช็คสั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด"

 • วิธีที่ 3 การฝากเงินผ่านธนาคาร โดยใช้แบบฟอร์มใบฝากเงินของสาขาธนาคาร หรือโอนเงินผ่าน Application ของธนาคาร ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ได้ ดังนี้
  - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TTB สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีเลขที่ 115-2-00202-6
  - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TTB สาขา พรานนก บัญชีเลขที่ 019-2-16251-9
  - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB สาขา สี่แยกบ้านแขก บัญชีเลขที่ 016-0-09313-9
         **หมายเหตุ เจ้าของบัญชีฝากต้องส่งหลักฐานการฝากหรือโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัญชีเงินรับฝากด้วยข้อความตัวบรรจงส่งมาทงโทรสาร 0 2475 4629 ก่อนเวลา หรือ ไอดีไลน์ wsc.098 ภายในเวลา 14.30 น. หากส่งหลักฐานเกินระยะเวลาที่กำหนด สหกรณ์จะทำการบันทึกบัญชีในวันทำการในวันถัดไป

 • วิธีที่ 4 การฝากเงินผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยใช้ แบบฟอร์ม ttb bill payment (แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน) "สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด"
  - อัตราค่าธรรมเนียม ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน 15 บาท ต่อรายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.66 เป็นต้นไป)
  - อัตราค่าธรรมเนียม นอกเขตสำนักหักบัญชี 30 บาท ต่อรายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.66 เป็นต้นไป)

 • วิธีที่ 5 การฝากเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของ ttb touch (บัญชีต้องเป็นแบบ all free) วิธีทำ ดังนี้
  5.1 เลือกเมนูจ่ายบิล
  5.2 ค้นหา พิมพ์คำว่า วังเดิม (ภาษาไทย)
  5.3 ใส่เลขสมาชิก
  5.4 ใส่รหัส 2001 (คือรหัสการฝากเงิน) ตามด้วยเลขบัญชีเงินฝาก สอ.วด.5 ตัวท้าย ของสมาชิก (รวมเป็น 9 หลัก) ตัวอย่างเช่น บัญชี ร.อ.นาวี อาจหา เลขที่บัญชี สอ.วด.001-10-01234 การใส่รหัสตามข้อ 5.5 คือ 200101234
  5.5 ใส่จำนวนเงิน
  5.6 กดยืนยัน

การถอนเงิน

 • ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ต้องใช้ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด
  - ในการถอนเงินนั้น ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่สำนักงานของสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากออมทรัพย์โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ พร้อมกับสมุดคู่บัญชีต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะได้ลงบันทึกรายงานจำนวนเงินที่ถอนนั้นในสมุดคู่บัญชีแล้วจ่ายเงินที่ถอนให้
  - ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินมีความจำเป็นจะมอบให้ผู้อื่นรับเงินแทน ต้องทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ และมอบอำนาจให้รับเงินแทนเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่กำหนดไว้ในใบถอนเงินฝากออมทรัพย์นั้นด้วย ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ได้ให้ไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากออมทรัพย์นั้น พร้อมด้วยสมุดคู่บัญชีและหลักฐานพิสูจน์ตัวของผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานของสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินที่ถอนนั้นในสมุดคู่บัญชีแล้วจะจ่ายเงินที่ถอนให้
  - หลักฐานพิสูจน์ตัวของผู้รับมอบอำนาจข้างต้น ให้ดำเนินการตรวจสอบลายมือชื่อให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ หากตรวจสอบแล้วไม่เหมือนตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ให้ตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายของผู้รับมอบอำนาจที่เชื่อได้ว่าเป็นบุคคลตามที่ได้รับมอบอำนาจจริง หากไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันได้ ให้ขอใบรับรองจากฝ่ายปกครองส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ทำการสอบสวนยืนยันว่าเจ้าของบัญชีผู้ฝากเงินได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจจริง
  - ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อรับเงิน พร้อมทั้งวัน เดือน ปีที่ถอนเงินในตำแหน่งที่ระบุในใบถอนเงินฝากต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
  - การเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอำนาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้นั้นกำกับไว้ด้วย
  - การลงลายมือชื่อต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กรณีจำเป็นต้องประทับลายพิมพ์นิ้วมือแทน เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องตรวจสอบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันจริง และมีสติสัมปชัญญะที่จะทำนิติกรรมได้และต้องไม่เป็นบุคคลมีจิตฟั่นเฟือนวิกลจริตไม่สามารถรู้สึกผิดชอบในการทำนิติกรรมโดยได้ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ลงนามเป็นพยานอย่างน้อย 2 คน
  - การลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องตรวจสอบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันจริง และหากพบว่าลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับที่ให้ไว้กับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลลายมือชื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ย

 • สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีปฏิทิน เว้นแต่สมาชิกที่มียอดเงินฝากออมทรัพย์เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ในประกาศให้นำดอกเบี้ยที่คำนวณได้ โอนเข้าบัญชีเงินเดือนหรือบัญชีที่เจ้าของบัญชีผู้ฝากเงินแจ้งและส่งสำเนาเลขที่สมุดบัญชีและชื่อสมุดบัญชีของธนาคารของผู้ฝากทันที ก่อนการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบชื่อสมุดบัญชีของธนาคารให้ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีผู้ฝากเงิน หากสหกรณ์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าของบัญชีผู้ฝากเงินได้ เนื่องจากบัญชีดังกล่าวถูกปิดบัญชีหรือเกิดเหตุขัดข้องใด ๆ สหกรณ์จะนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีรับฝากเงินของสหกรณ์แทน และแจ้งให้เจ้าของบัญชีผู้ฝากเงินดำเนินการเพื่อให้การโอนเงินคืนเสร็จสิ้นเรียบร้อย สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยในการรับฝากเงินเพื่อรอการรับเงินดังกล่าว

การปิดบัญชี

 • สมาชิกฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตนเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เพียงวันก่อนที่ทำการปิดบัญชีตามระบบงานบัญชีในระบบสารสนเทศ และนำเข้าบัญชีของผู้ฝากเพื่อให้ถอนจำนวนรวมทั้งหมด
  - เมื่อทำการปิดบัญชีไปแล้ว หากสมาชิกต้องทำการเปิดบัญชีใหม่ได้ เมื่อพ้นระยะ 1 ปี นับถัดจากวันปิดบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์
  - สมาชิกสมทบที่ขาดสมาชิกภาพเนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการรับเป็นสมาชิกเนื่องจากได้บรรจุเข้ารับราชการสังกัดกองทัพเรือตามข้อบังคับสหกรณ์หากประสงค์จะฝากเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ต่อให้สมาชิกคนนั้นทำการปิดบัญชีเงินฝากขณะเป็นสมาชิกสมทบและเปิดบัญชีเงินฝากสมาชิก และให้สหกรณ์นำเงินฝากทั้งหมดโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปิดบัญชีใหม่ และทำการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อเนื่องกัน เว้นแต่สมาชิกไม่เปิดบัญชีฝากใหม่เพื่อทำการโอนเงินฝาก สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามบัญชีแต่ละประเภทหากสมาชิกนำมาฝากใหม่ภายหลังจะไม่คิดดอกเบี้ยต่อเนื่องให้ และจะรับฝากตามเงื่อนไขและรับฝากไม่เกินอัตราจำนวนฝากสูงสุดต่อเดือน
  - การถอนเงินในกรณีดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13  และให้ผู้มีอำนาจถอนเงิน  จดแจ้งท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี” และเมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนแล้วให้ทำด้วยวิธีอื่นใดแก่สมุดคู่บัญชีให้ใช้การไม่ได้อีกต่อไป

การรับฝากเงิน พร้อมดอกเบี้ยสูง

 • สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่า หรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป ที่สำคัญเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วย