สัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566

       สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดการสัมมนาแก่คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ฯ ประจำปี 2566 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ดร.อวิรุทธ์  ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี พลเรือโท พิเศษ ขันแข็ง ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการสัมมนา ระหว่างวันที่
26 – 27 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา