สิทธิประโยชน์

เงินปันผล

เมื่อสิ้นปีรอบบัญชี (31 ธ.ค.) สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามจำนวนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิก ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีจัดสรรให้ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด โดยคิดเป็นเดือนและเงินปันผลนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

เงินเฉลี่ยคืน

สมาชิก ที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯ เมื่อสิ้นปีรอบบัญชีสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนเงินรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แกสหกรณ์ฯ ในระหว่างปี ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีจัดสรรให้ โดยอัตราเงินเฉลี่ยคืนอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีของปีก่อนหน้านี้ ก็ได้ สำหรับสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น

ดอกเบี้ยเงินฝาก

สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น

สิทธิกู้เงิน

 สหกรณ์ฯ รับฝากเงิน คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นภาษี

สวัสดิการ

– ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับทุนเป็นไปตามระเบียบและประกาศของสหกรณ์ฯ

– เงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกเจ็บป่วย ถึงแก่กรรม ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย (ตามระเบียบ สอ.วด.ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ฯ)

– เงินสงเคราะห์ กรณี คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม (ตามระเบียบ สอ.วด. ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ฯ)