สิทธิประโยชน์

เงินปันผล
เมื่อสิ้นปีรอบบัญชี (31 ธ.ค.) สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามจำนวนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิก ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีจัดสรรให้ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด โดยคิดเป็นเดือนและเงินปันผลนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

เงินเฉลี่ยคืน
   สมาชิก ที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯ เมื่อสิ้นปีรอบบัญชีสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนเงินรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แกสหกรณ์ฯ ในระหว่างปี ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีจัดสรรให้ โดยอัตราเงินเฉลี่ยคืนอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีของปีก่อนหน้านี้ ก็ได้ สำหรับสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น

ดอกเบี้ยเงินฝาก
   สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น

สิทธิกู้เงิน
   สหกรณ์ฯ รับฝากเงิน คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นภาษี

สวัสดิการ
1. ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
2. เงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกเจ็บป่วย ถึงแก่กรรม
3. เงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิก ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย
4. เงินสงเคราะห์บุคคลภายในครอบครัว กรณี คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม