ระเบียบสหกรณ์ฯ

1.การใช้ทุนสาธารณประโยชน์

2.เงินสงเคราะห์พิเศษ กรณีสมาชิกเสียชีวิต

3.การรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ

4.การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

5.การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร

6.การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

7.การแต่งตั้งที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

8.การถือหุ้น

9.ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก

10.การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

11.การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ

12.ทุนสะสม เพื่อขยายกิจการของสหกรณ์

13.สมาชิกสมทบ

14.ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการเดินทาง

15.กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

16.ปรับโครงสร้างหนี้

17.เงินทดรอง

18.ค่ารับรอง

19.วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

20.การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก