ฝ่ายจัดการ

น.อ.ชิราวุธ  อติสุคนธ์ ผู้จัดการ
น.ท.หญิง สวรรยา พิริยะการย์ รองผู้จัดการ
น.อ.ประสพ  สงค์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ฝ่ายสินเชื่อ
1.น.ส.ช่อผกา  ดำคลองตัน  (หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ)
2.นางวริสรา  ทิมแกร  (รองหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 1) 
3.น.ส.ภัชณภา  ประสิทธิ์ชัยพันธ์  (รองหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 2)
4.นางสุไรพร  แววเนตรดี  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ)
5.น.ส.ชลทิรา  เที่ยงมาก  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ)
6.น.ส.ธิดา  ยิ้มจันทร์  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ)
7.น.ส.ชญาดา  สิริภัทรโชติ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ)
8.น.ส.เปรมวิมล  มีสะอาด (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ)

ฝ่ายธุรการ
1.น.ส.ธนัตถ์อร  แก้วขาว (รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ)
2.น.ส.ฉัตรฤทัย  สงห์คะ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ)
3.นายพุทธชาติ  สาสตร์นอก (เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ)
4.น.ส.ดนุลดา  วงษ์บัณฑิตย์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ)
5.พ.จ.อ.หญิง สุภาวดี  ศรศิลป์ (ข้าราชการช่วยปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ)
6.จ.ท.นัฐพงษ์  ไวสุวรรณ์ (ข้าราชการช่วยปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ)

ฝ่ายการเงิน
1.น.ส.อัญญารัตน์  วงศ์จาด (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)
2.น.ส.ธนพร  ไทรรารอด (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)
3.ร.ท.สขภณ  เย็นทะชิตร์ (ข้าราชการช่วยปฏิบัติงานฝ่ายการเงิน)

ฝ่ายบัญชี
1.นางสุริสา  ตาดทอง (หัวหน้าฝ่ายบัญชี)
2.นายธานี  ท้วมสากล (รองหัวหน้าฝ่ายบัญชี)

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1.นางวรวีร์  วงษ์คำภู (หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน)
2.น.ส.ประภัสสร  แลบัว (เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน)

ฝ่ายข้อมูลสมาชิก
1.นางทัศณี  คุณากรกุลชัย (รองหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสมาชิก)