หน้าแรก

แจ้งสมาชิกทราบ

19 มกราคม 2023 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญข้าราชการบำนาญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ นันทอุทยานสโมสรทหารเรือ โทร. 02-4755088 คุณดนุลดาฯ
16 มกราคม 2023 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 16 ม.ค.2566
10 มกราคม 2023 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
28 ธันวาคม 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 28 ธ.ค.2565
20 ธันวาคม 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง การคัดเลือกนิติบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี 2566
20 ธันวาคม 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.50

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

กู้สามัญ

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (เฟส 2)

5.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ  (เฟส 2)

2.75

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,207

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

279

ราย

ทุนเรือนหุ้น

3,897,940,080.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,293,920,431.30

บาท

เงินกู้สามัญ

7,475,470,181.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19

4,205,683.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3%

21,167,998.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน

677,751,639.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2.75%

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 2%

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

40,557,147.00

19,794,348.00

250,994.00

บาท

บาท

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

54,254.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

160,593,730.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

2,222,536.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

32,888,479.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

15,062,672.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน 

14,494,205.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

0.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              0.00

บาท

กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก

พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)