หน้าแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.75

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

กู้สามัญ

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.75

กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ปิดโครงการ)

5.25

กู้สามัญโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ โครงการที่ 1 
(ปิดโครงการแล้ว)

6.25

กู้สามัญโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ (ปิดโครงการ)

5.25

กู้สามัญโครงการพิเศษ 
(ปิดโครงการแล้ว)

4.50

กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2562
(ปิดโครงการ)

คงที่ 5.0

กู้สามัญโครงการพิเศษ เพิ่มยอด (WSC PLUS)
ไม่ได้รับเฉลี่ยคืน (31 พ.ค.-31 ส.ค.64)

5.50

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  31 สิงหาคม 2564

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,070

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

269

ราย

ทุนเรือนหุ้น

3,670,530,200.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,330,797,740.40

บาท

เงินกู้สามัญ

7,787,901,222.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19

7,171,171.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3%

9,178,819.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน

248,600,815.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

1,722,205.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

320,563.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

303,696,350.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

5,257,393.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

53,949,506.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

21,002,755.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน 

10,395,526.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

90,000.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              0.00

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก

พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)