หน้าแรก

แจ้งสมาชิกทราบ

15 มิถุนายน 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 15 มิ.ย.2565
1 มิถุนายน 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2565
30 พฤษภาคม 2022 แจ้งสหกรณ์ฯ หยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
30 พฤษภาคม 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 30 พ.ค.2565
18 พฤษภาคม 2022 แบบฟอร์มขอแจ้งแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล
17 พฤษภาคม 2022 ประกาศ สอ.วด. เรื่อง หมายเลขสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินกู้ อนุมัติจ่ายเงินกู้ วันที่ 17 พ.ค.2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.50

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

กู้สามัญ

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (เฟส 2)

5.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ  (เฟส 2)

2.75

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2565

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,121

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

288

ราย

ทุนเรือนหุ้น

3,797,784,660.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,300,494,273.72

บาท

เงินกู้สามัญ

7,540,495,020.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19

6,833,498.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3%

23,915,266.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน

527,771,372.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

897,871.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

91,162.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

204,883,897.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

3,580,390.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

41,246,027.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

17,224,999.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน 

12,368,064.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

22,818.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              0.00

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก

พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)