หน้าแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.75

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

กู้สามัญ

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.75

กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ปิดโครงการ)

5.25

กู้สามัญโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ โครงการที่ 1 
(ปิดโครงการแล้ว)

6.25

กู้สามัญโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ (ปิดโครงการ)

5.25

กู้สามัญโครงการพิเศษ 
(ปิดโครงการแล้ว)

4.50

กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2562
(ปิดโครงการ)

คงที่ 5.0

กู้สามัญโครงการพิเศษ เพิ่มยอด (WSC PLUS)
ไม่ได้รับเฉลี่ยคืน (31 พ.ค.-31 ส.ค.64)

                   5.50

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2564

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,069

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

261

ราย

ทุนเรือนหุ้น

3,621,770,570.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,300,401,457.97

บาท

เงินกู้สามัญ

7,834,089,580.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ

0.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

3,826.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

0.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

2,422,153.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

355,772.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

372,241,457.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

6,090,412.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

58,271,858.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

21,954,053.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน 

11,838,491.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตร

0.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              7,620.00

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก

พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)