หน้าแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

2.75

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

กู้สามัญ

5.50

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.50

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก

3.75

กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค.-30 ธ.ค.64)

5.50

กู้สามัญโครงการพิเศษ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 (ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค.-30 ธ.ค.64)

2.75

กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ 3% (ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค.-30 ธ.ค.64)

3.00

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  31 ตุลาคม 2564

จำนวนสมาชิกสามัญ

15,100

ราย

จำนวนสมาชิกสมทบ

269

ราย

ทุนเรือนหุ้น

3,702,872,390.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์

5,326,230,590.29

บาท

เงินกู้สามัญ

7,706,506,992.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19

7,950,617.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3%

15,806,395.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน

341,135,366.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

1,365,366.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

296,882.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

276,080,485.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

4,698,378.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

51,265,098.00

บาท

เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%

20,382,767.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน 

10,227,857.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

75,253.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

              0.00

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก

พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)