วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำในชุมนุมสหกรณ์ทหารที่มีความมั่นคง เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์ของสมาชิก และเอื้ออาทรต่อสังคม”

พันธกิจ
1.ดำเนินธุรกรรมทางการเงินเพื่อประโยชน์และความมั่นคงให้กับสมาชิก และสหกรณ์
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธภาพ
3.ส่งเสริมให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิก และให้ความรู้ แก่กรรมการ/เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
5.จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก และมีบทบาทในความรับผิดชอบต่อสังคม