วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำในชุมนุมสหกรณ์ทหารที่มีความมั่นคง เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์ของสมาชิก และเอื้ออาทรต่อสังคม”

พันธกิจ
1. ดำเนินธุรกรรมทางการเงินเพื่อประโยชน์และความมั่นคงให้กับสมาชิก
และสหกรณ์

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธภาพ
3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิก
และให้ความรู้ แก่กรรมการ/เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์

5. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก และมีบทบาทในความรับผิดชอบต่อสังคม