สัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566 เรื่อง Fit Money for the Future โดย  คุณวิโรจนื  ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจเครือธนาคาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี พลเรือเอก พิเศษ ขันแข็ง ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการสัมมนา ในวันที่
23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร