ประกาศ สอ.วด. เรื่อง การคัดเลือกนิติบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี 2566

คลิกรายละเอียด ประกาศ สอ.วด. เรื่อง การคัดเลือกนิติบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ