ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

  พลเรือเอก พิเศษ  ขันแข็ง ประธานกรรมการดำเนิการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567