สัมมนาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2567

  สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดการสัมมนาแก่คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 เรื่อง การบริหารเงินลงทุนของสหกรณยุคใหม่ โดย ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ รองประธานกรรมการดำเนินการหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี พลเรือโท พล.ร.ท.อดิศร  จินตนุกูล ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานในการสัมมนา ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม สปช.ทร.(1) ชั้น 4 บก.ทร.วังนันทอุทยาน