ระเบียบสหกรณ์ฯ

1.การใช้ทุนสาธารณประโยชน์

2.เงินสงเคราะห์พิเศษ กรณีสมาชิกเสียชีวิต

3.การรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ

4.การลา และการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

5.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับกับศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

6.การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

7.การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร

8.การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

9.การแต่งตั้งที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

10.การถือหุ้น

11.ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก

12.บัตรประจำตัวสมาชิก

13.การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

14.การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ

15.เจ้าหน้าที่สหกรณ์

16.ทุนสะสม เพื่อขยายกิจการของสหกรณ์

17.สมาชิกสมทบ

18.ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการเดินทาง

19.กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

20.ปรับโครงสร้างหนี้

21.เงินทดรอง

22.วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ