ค่านิยม และเป้าประสงค์ของสหกรณ์

ค่านิยม
“มั่นคง โปร่งใส บริการทันใจ ใส่ใจผลประโยชน์”

เป้าประสงค์ของสหกรณ์
1.สหกรณ์มีสถานะทางการเงิน และการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
2.สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาระบบที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมตามห้วงเวลา
3.สมาชิกรักการออมทรัพย์ สามารถบริหารจัดการของตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4.สมาชิกเข้าใจในหลักการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์