ค่านิยม และเป้าประสงค์ของสหกรณ์

ค่านิยม

“มั่นคง โปร่งใส บริการทันใจ ใส่ใจผลประโยชน์”

เป้าประสงค์ของสหกรณ์

1. สหกรณ์มีสถานะทางการเงิน และการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
2. สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  และมีการพัฒนาระบบที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมตามห้วงเวลา
3. สมาชิกรักการออมทรัพย์ สามารถบริหารจัดการของตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. สมาชิกเข้าใจในหลักการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์